Cơ Sở Đa Dạng Sinh Học và Bảo tồn
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BAP: Chương trình hành động ĐDSH
CITES: Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã đang bị nguy cấp
ĐDDT: Đa dạng di truyền
ĐDSH: Đa dạng sinh học
ĐNN: Đất ngập nước
FAO: Tổ chức Nông lương thế giới
HST: Hệ sinh thái
HSTĐNN: Hệ sinh thái đất ngập nước
IUCN: Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế
KBTTN: Khu Bảo tồn thiên nhiên
KT-XH: Kinh tế-xã hội
LCKT: Luận chứng kinh tế-kỹ thuật
LHQ: Liên hợp quốc
NTTS: Nuôi trồng thủy sản
TNVB: Tài nguyên ven biển
UNDP: Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
UNEP: Chương trình Môi trường Liên hợp quốc
UNESCO: Chương trình Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc
VQG: Vườn Quốc gia
WCMC: Trung tâm Giám sát Bảo tồn Thế giới
WWF: Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế.