10/11/2014

Thành phần tinh dầu Thìa là hoá gỗ

Thành phần hoá học của tinh dầu Thìa là hoá gỗ việt (Xyloselinum vietnamense) và Thìa là hoa gỗ leonid (X. leonidii) ở Việt Nam

TÓM TẮT: Xyloselinum Pimenov & Kljuykov là một chi đặc hữu của Việt Nam, gồm 2 loài: Thìa là hóa gỗ việt (Xyloselinum vietnamense Pimenov & Kljuykov) và Thìa là hóa gỗ leonid (Xyloselinum leonidii Pimenov & Kljuykov). Các mẫu thực vật để nghiên cứu thành phần hóa học của tinh dầu loài Thìa là hóa gỗ việt (Xyloselinum vietnamense) và Thìa là hóa gỗ leonid (Xyloselinum leonidii). 


Kết quả nghiên cứu bước đầu đã xác định được hàm lượng tinh dầu, thành phần chính của tinh dầu từ lá và thân rễ của hai loài nghiên cứu: Thìa là hóa gỗ việt có hàm lượng tinh dầu từ lá và thân rễ lần lượt là 0,16% và 0,6% (theo nguyên liệu khô không khí), thành phần chính của tinh dầu từ lá gồm sabinen (75,0%), santalon (5,1%), γ-terpinen (2,5%); từ thân rễ gồm các hợp chất: sabinen (36,5%), terpinene-4-ol (10,3%), Z-β-ocimen (9,7%); Thìa là hóa gỗ leonid có hàm lượng tinh dầu theo nguyên liệu khô không khí đạt 0,15% (ở lá) và 0,7% (ở thân rễ), thành phần chính của tinh dầu từ lá gồm các hợp chất: sabinen (29,3%), β-phellandren (17,8%), myrcen (12,9%) và từ thân rễ là các hợp chất: β-pinen (13,%), Z-β-ocimen (12,9%), sabinen (10,0%), β-thujen (9,5%), α-pinen (9,8%).


Chemical Compounds of Esential Oils from Xyloselinum vietnamense Pimenov & Kljuykov and Xyloselinum leonidii Pimenov & Kljuykov in Vietnam
Tran Huy Thai, Nguyen Sinh Khang, Pham Van The, Nguyen Thi Hien, Tran Minh Hoi, Nguyen Duc Thinh, Tran Thanh An, Do Thi Minh, Nguyen Phương Hanh, Chu Thi Thu Ha, Ha Thi Van Anh, Nguyen Tien Dat

SUMMARY. Xyloselinum Pimenov & Kljuykov, an edemic genus for Vietnam, consisting of two species, namely Xyloselinum vietnamense Pimenov & Kljuykov and Xyloselinum leonidii Pimenov & Kljuykov. X. vietnamense is a perennial shrub, 1.0-1.5 m tall; leaves are alternate, tripinnate. X. leonidii is also a perennial shrub, 0.8-1.8 m tall; leaves are alternate, tripinnate. Materials for study of X. vietnamense and X. leonidii were collected in Bat Dai Son Nature Reserve, Quan Ba district and Sinh Lung commune, Dong Van district, Ha Giang province. 

The essential oil yields from leaves and roots of X. vietnamense were different, viz. 0.16% in leaves and 0.6% in roots (by air-dry material). Main compounds of essential oil from leaves of X. vietnamense were dominated by sabinene (75.0%), santalone (5,1%), γ-terpinene (2.5%). Main compounds of essential oil from roots of X. vietnamense were sabinen (36.5%), terpinene-4-ol (10.3%), Z-β-ocimene (9.7%). The essential oil yields from leaves and roots of X. leonidii were 0.15% and 0.7% respectively (by air-dry material). Main compounds of essential oil from leaves of X. leonidii were sabinene (29.3%), β-phellandrene (17.8%), myrcene (12.9%), α-pinene (7.6%). Main compounds of essential oil from roots of X. leonidii were β-pinene (13.7%), Z-β-ocimene (12.9%), sabinene (10,0%) and β-thujene (9.5%).

Cited: Tran Huy Thai, Nguyen Sinh Khang, Pham Van The, Nguyen Thi Hien, Tran Minh Hoi, Nguyen Duc Thinh, Tran Thanh An, Do Thi Minh, Nguyen Phuong Hanh, Chu Thi Thu Ha, Ha Thi Van Anh and Nguyen Tien Dat. 2012. Chemical Compounds of Esential Oils from Xyloselinum vietnamense Pimenov & Kljuykov and Xyloselinum leonidii Pimenov & Kljuykov in Vietnam. Vietnam Journal of Biology 34(4): 464-468

For PDF file please see at: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!