14/06/2014

Tăng cường nguồn lực tài chính cho quản lý Đa dạng Sinh học

(biodivn.blogspot.com) Tăng cường nguồn nhân lực, nâng cao khả năng tổ chức, tăng cường cơ sở vật chất, tất cả đều cần phải có tiền, có nguồn tài chính phù hợp. Mặc dầu trong những năm vừa qua đã có nhiều cố gắng trong nước và ngoài nước, từ ngân sách nhà nước, từ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, nhưng nguồn tài chính có được vẫn còn quá nhỏ bé so với yêu cầu cần thiết. Hầu hết tất cả các nước, nhất là các nước đang phát triển trong lúc cố gắng thực hiện chiến lược bảo tồn ĐDSH, đều phải đối đầu với câu hỏi làm thế nào phân phối nguồn tài chính đang có cho hợp lý, làm thế nào tìm thêm được nguồn vốn để đáp ứng được nhu cầu thực hiện các mục tiêu đề ra. 
Nguồn tài chính cho quản lý ĐDSH thường được cung cấp từ ba nguồn chính sau: quốc gia (trung ương/địa phương); các tổ chức tư nhân, các nhà hảo tâm và các tổ chức phi chính phủ; các tổ chức quốc tế song phương, và đa phương, thường là từ các nước đã phát triển giúp các nước đang phát triển. 
Việc tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính cũng rất phức tạp vì mỗi nguồn hỗ trợ đều phải phù hợp với tiêu chí do phía tài trợ đề ra, như: giúp đào tạo đội ngũ cán bộ thực địa, điều tra ĐDSH một vùng, quản lý khu bảo tồn có sự tham gia của cộng đông nhân dân địa phương, hỗ trợ cộng đồng dân tộc ít người nâng cao cuộc sống kinh tế, nghiên cứu sử dụng kiến thức bản địa vào bảo tồn ĐDSH, xây dựng du lịch sinh thái v.v.. và v.v. Cũng vì thế mà muốn có được sự tài trợ phải luôn tìm hiểu nguồn tài trợ và xây dựng dự án phù hợp với tiêu chí của nguồn nguồn tài trợ đó. 
Đối với Việt Nam để cung cấp tài chính cho công tác bảo tồn ĐDSH, chủ yếu là các khu bảo tồn thiên nhiên, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 192/2003/QĐ-TTg (ngày 17 tháng 9 năm 2003) nêu rõ: 
- “Ban hành văn bản pháp quy quy định rõ trách nhiệm và nội dung xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ (hàng năm, 5 năm, 10 năm) và quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên ở các khu bảo tồn thiên nhiên; 
- Đổi mới cơ chế cấp phát tài chính từ ngân sách nhà nước: xây dựng các quy định cụ thể về hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh để thực hiện việc đầu tư xây dựng và quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn; nghiên cứu thành lập Quỹ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hình thành từ nhiều nguồn khác nhau để cung cấp tài chính cho các hoạt động của khu bảo tồn thiên nhiên; xây dựng định mức chi phí thường xuyên và quản lý khu bảo tồn thiên nhiên tính theo tiêu thức thích hợp, dùng làm cơ sở cấp phát chi phí thường xuyên cho các khu bảo tồn thiên nhiên; 
- Nghiên cứu và xây dựng quy chế để tăng cường nguồn lực tài chính và huy động các nguồn tài chính của xã hội đầu tư cho các khu bảo tồn thiên nhiên (như các loại phí, thuế và vé xổ số): xây dựng các cơ chế để thu hút các nguồn tài chính quốc tế đầu tư cho khu bảo tồn thiên nhiên (như khuyến khích đầu tư nước ngoài, đổi mới các quy chế đối tác để thực hiện vốn ODA có hiệu quả hơn, thu hút các tài trợ cá nhân và của các tổ chức quốc tế); xây dựng cơ chế về đóng góp tài chính từ các cá nhân, tổ chức có sử dụng các khu bảo tồn thiên nhiên vào các mục đích mà các khu bảo tồn thiên nhiên được phép đáp ứng để tăng cường nguồn lực đầu tư cho các khu bảo tồn thiên nhiên”. (biodivn.blogspot.com).
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 

Xem thêm: