14/06/2014

Trao đổi thông tin và hướng nghiên cứu Đa dạng Sinh học

(biodivn.blogspot.com)
a. Tập hợp các thông tin và kết quả nghiên cứu cơ bản về ĐDSH đã thực hiện từ trước tới nay ở các VQG và KBTTN , các sinh cảnh khác nhau đã được điều tra, thu thập mẫu vật ở các cơ quan nghiên cứu, quản lý và kiểm tra tính thực tế của tài liệu, sửa chữa các sai sót về thành phần, tên khoa học, các loài quí, hiếm có trong sách đỏ Việt Nam và thế giới; Xây dựng cơ sở dữ liệu ĐDSH; 
b. Ở những sinh cảnh có địa hình phức tạp (nhiều loại đồi núi, quần xã, kiểu rừng ở các độ cao khác nhau, cần thiết lập một chương trình điều tra cơ bản ĐDSH, mời một số tổ chức quốc tế, các cán bộ khoa học nhiều ngành có liên quan cùng điều tra trong cùng thời gian thích hợp để có số liệu chính xác và khớp với nhau; Cần chú ý các nhóm sinh vật còn ít được nghiên cứu; 
c. Một số cơ quan nghiên cứu, trường đại học, VQG, KBTTN hiện đang lưu giữ tài liệu, tiêu bản về động thực vật, vi sinh vật cần mở rộng sự trao đổi về thông tin, tiêu bản để phát huy tác dụng và giá trị các nghiên cứu đã có; 
d. Nhà nước đã giao cho Viện KHCN quốc gia xây dựng dự ản Bảo tàng quốc gia về động vật và thực vật (Bảo tàng lịch sử tự nhiên), nhưng đến nay chưa triển khai được. Các cơ quan chức năng cần quan tâm tạo điều kiện để dự án sớm thực hiện nhằm lưu giữ, nghiên cứu bổ sung các mẫu chuẩn về động vật, thực vật, nguồn gen vi sinh vật của nước ta trước tình trạng ĐDSH đang bị suy thoái nghiêm trọng; 
e. Cần xây dựng chương trình điều tra giám sát ĐDSH ở tất cả các khu sinh cảnh đặc biệt ở các khu có tác động mạnh của người dân, những nơi các cơ quan chức năng về lâm nghiệp hoạt động yếu, nơi thường xuyên có khách tham quan du lịch. Cần có chu kỳ điều tra lặp lại mỗi năm 1 -2 lần tuỳ theo điều kiện và khả năng. ( Hinh và cs 2002; Cử, 2002); 
f. Tuỳ theo điều kiện cụ thể xây dựng các kế hoạch điều tra các quần xã, các quần thể động vật, thực vật, nghiên cứu sinh thái kỹ hơn một số loài đặc hữu, động vật quí hiếm đặc trưng cho các sinh cảnh và các khu bảo vệ để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng nhằm cảnh báo và có biện pháp bảo vệ; 
g. Trong phân loại học, một mặt để nghiên cứu các nhóm loài (loài đổng hình) cần chú ý sử dụng các phương pháp phân loại hiện đại (biotaxonomy) như phân loại học tế bào (Cytotaxonomy), phân loại học sinh hóa (Chemotaxonomy) mặt khác phải xây dựng các khóa phân loại đơn giản để phục vụ công tác bảo tồn cho các địa phương (Parataxonomy); 
h. Dựa vào phương pháp điều tra giám sát ĐDSH của dự án SPAM để tố chức nghiên cứu ĐTGS các biến động tài nguyên, các hình thức quản lý tài nguyên thiên nhiên ở các sinh cảnh trên đất liên và vùng biển, trước mắt là tập trung cho các VQG, KBTTN trên đất liền, vùng ven biển và các vùng hải đảo; 
i. Nghiên cứu các khía cạnh kinh tế và sử dụng bền vững ĐDSH. (biodivn.blogspot.com).
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 

Xem thêm: