14/06/2014

Cua vị xuyên phát hiện ở Hà Giang: Tiwaripotamon vixuyenense


Ảnh loài cua Tiwaripotamon edostilus ở Cát Bà, Hải Phòng, Việt Nam. Ảnh Julia Walter (http://www.easydive24.de/)

(biodivn) - Một loài cua nước ngọt mới Cua vị xuyên Tiwaripotamon vixuyenense sp. nov. vừa được mô từ các hang động ở Vị Xuyên, Hà Giang, miền Bắc Việt Nam bởi các nhà khoa học là Đỗ Văn Tứ (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Hsi-Te Shih (Đài Loan). 
Loài Cua vị xuyên Tiwaripotamon vixuyenense được phân biệt với các loài khác bởi một loạt các đặc điểm, bao gồm cả răng tương đối nhỏ, chân đi lại mảnh mai hơn và vây giao cấu đầu tiên tương đối mập mạp của con đực. Các dữ liệu phân tử bằng cách sử dụng Cytochrome oxidase ty thể tiểu đơn vị (COI) đã khẳng định chúng là một loài hoàn toàn mới. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng sử dụng các dữ liệu phân tử đối một loài khác là Geothelphusa vietnamica Đặng & Ho, 2002, từ Ninh Bình, phía nam Hà Nội, Việt Nam trong Tiwaripotamon Bott, 1970. Các màu sắc tự nhiên của T. edostilus  T. vietnamicum Ng & Yeo, 2001 cũng được cung cấp để giúp xác định trong lĩnh vực phân loại.
Công bố này được đăng tải trên tạp chí Zootaxa (Tập 3764, số 1, trang 026–038) ngày 7 tháng 2 năm 2014.


A new species of Tiwaripotamon Bott, 1970, from northern Vietnam, with notes on T. vietnamicum (Dang & Ho, 2002) and T. edostilus Ng & Yeo, 2001 (Crustacea, Brachyura, Potamidae)
HSI-TE SHIH, VAN TU DO
Tóm tắt: A new species of potamid freshwater crab, Tiwaripotamon vixuyenense sp. nov., is described from caves in Ha Giang, northern Vietnam. The new species can be distinguished from congeners by a suite of characters, including the relatively small epibranchial tooth, more slender ambulatory legs and a proportionately stout male first gonopod. Molecular data using the mitochondrial cytochrome oxidase subunit I (COI) supports its placement as a new species. The molecular data also supports the inclusion of another species, Geothelphusa vietnamica Dang & Ho, 2002, from Ninh Binh, south of Hanoi, Vietnam in Tiwaripotamon Bott, 1970. The live coloration of T. vietnamicum and T. edostilus Ng & Yeo, 2001 is provided to help field identification.
Giới thiệu. The genus Tiwaripotamon Bott, 1970 is a group of freshwater crabs, with long ambulatory legs and a distinctive male first gonopod, and lives in terrestrial habitats and/or around limestone caves (Ng 1992; Ng & Yeo 2001). This genus was established by Bott (1970) and has been revised by Ng & Yeo (2001), with five species recognised at present, viz. T. annamense (Balss, 1914), T. araneum (Rathbun, 1905), T. edostilus Ng & Yeo, 2001, T. pingguoense Dai & Naiyanetr, 1994 and T. xiurenense Dai & Naiyanetr, 1994 (cf. Ng et al. 2008). Another species, Geothelphusa vietnamica Dang & Ho, 2002, described from Vietnam, which had been referred to Hainanpotamon Dai, 1995 (see Ng et al. 2008) was also referred to Tiwaripoatamon by Yeo & Naruse (2007).
Recently, several specimens of Tiwaripotamon, including T. vietnamicum and T. edostilus, were collected from northern Vietnam. A third species, showing different morphological characters from congeners, and supported by mitochondrial cytochrome oxidase subunit I (COI) evidence, is described herein. The live coloration and habitats of T. edostilus and T. vietnamicum, as well as the new species, are also provided.
Xem tiếp tại: 
(biodivn.blogspot.com)

Xem thêm: