15/06/2014

Nguyên tắc hướng dẫn giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học

(biodivn.blogspot.com) Giáo dục bảo tồn ĐDSH là một bộ phận quan trọng trong giáo dục bảo vệ môi trường. Do đó, những nguyên tắc hướng dẫn giáo dục bảo tồn ĐDSH cũng dựa trên những nguyên tắc hướng dẫn giáo dục bảo vệ môi trường trong tuyên bố Tbilisi, Connect, III/ UNESCO/UNEP, 1978. Các nguyên tắc đó như sau: 
- Xem xét ĐDSH trong tổng thể của nó: bao gồm đa dạng loài, đa dạng di truyền, đa dạng HST và đa dạng văn hóa. 
- Giáo dục bảo tồn ĐDSH là một quá trình liên tục, suốt đời, bắt đầu từ giai đoạn mầm non và tiếp diễn thông qua những giai đoạn chính thức và không chính thức. 
- Giáo dục bảo tồn ĐDSH mang tính liên thông giữa các môn học trong mọi cách đặt vấn đề, lấy ra nội dung cụ thể ở từng môn học nhằm đạt đến một triển vọng hài hòa. 
- Khảo sát những vấn đề ĐDSH chủ yếu từ quan điểm địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế để người được giáo dục có thể hiểu rõ bản chất của ĐDSH trong trong những điều kiện địa lý khác nhau. 
- Tập trung vào những tình huống ĐDSH đang tiềm tàng hiện nay và tính đến những viễn cảnh lịch sử 
- Đề cao các giá trị, sự cần thiết của quá trình hợp tác địa phương, quốc gia và quốc tế trong việc ngăn chặn và tìm giải pháp đối với sự suy giảm về ĐDSH. 
- Xem xét kỹ lưỡng những khía cạnh về ĐDSH và môi trường trong mọi kế hoạch tăng trưởng và phát triển. 
- Tạo điều kiện cho người được giáo dục có một vai trò trong việc hoạch định kinh nghiệm học tập của mình, cho họ cơ hội ra quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định đó. 
- Nên gắn sự nhạy cảm, nhận thức về ĐDSH, các kỹ năng giải quyết vấn đề, các giá trị gắn với từng độ tuổi; nhưng trong những năm đầu, nên đặc biệt nhấn mạnh sự nhạy cảm ĐDSH trong cộng đồng riêng của người học 
- Giúp người được giáo dục phát hiện những dấu hiệu và nguyên nhân thực sự của sự suy giảm ĐDSH. 
- Nhấn mạnh sự phức tạp của những vấn đề ĐDSH và do vậy cần hình thành lối suy nghĩ biết phân tích, phán xét và kỹ năng giải quyết vấn đề 
- Tận dụng môi trường học tập đa dạng và cách đặt vấn đề đối với việc giáo dục về ĐDSH thông qua ĐDSH trong đó nhấn mạnh đến các hoạt động thực tiễn và những kinh nghiệm trực tiếp. (biodivn.blogspot.com).
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 
Xem thêm:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!