14/06/2014

Khái niệm, mục tiêu Giáo dục Bảo tồn Đa dạng Sinh học

(biodivn.blogspot.com) 
Khái niệm về giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học
Để hiểu rõ và chính xác khái niệm giáo dục bảo tồn ĐDSH, chúng ta cũng cần nhắc lại khái niệm về bảo tồn ĐDSH. Khái niệm về bảo tồn ĐDSH được định nghĩa như sau:
“Bảo tồn ĐDSH là việc quản lý mối tác động qua lại giữa con người với các gen, các loài và các HST nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho thế hệ hiện tại và vẫn duy trì tiềm năng của chúng để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của các thế hệ tương lai” (Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, 2001).
Như vậy có thể hiểu khái niệm về giáo dục bảo tồn ĐDSH như sau: Giáo dục bảo tồn ĐDSH là các hoạt động giáo dục liên quan đến ĐDSH nhằm thay đổi, nâng cao thái độ và hành vi theo chiều hướng tích cực đối với ĐDSH.
Mục tiêu của giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học
Mục tiêu giáo dục ĐDSH sẽ thực hiện 2 chức năng chính: là phương hướng chỉ đạo toàn bộ hoạt động giáo dục bảo tồn ĐDSH và là tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm giáo dục trong tương lai.
Khi xây dựng mục tiêu giáo dục cần dựa vào căn cứ sau:
- Dựa vào chiến lược bảo tồn ĐDSH của mỗi quốc gia và toàn cầu. Song song với việc dựa vào chiến lược bảo tồn ĐDSH cũng cần dựa vào những chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ của mỗi quốc gia.
- Dựa theo nhu cầu phát triển của xã hội. 
- Dựa vào xu thế phát triển của giáo dục nói chung của từng quốc gia và của thế giới. Đồng thời cũng phải dựa vào trình độ và khả năng thực hiện của hệ thống giáo dục ở mỗi khu vực. Phải tính toán đến các điều kiện cụ thể như vấn đề kinh tế, vấn đề văn hóa... ở từng khu vực.
Thông thường để tiến hành giáo dục một nội dung cụ thể về bảo tồn ĐDSH cần xây dựng những nhóm mục tiêu sau đây:
Kiến thức
Cung cấp cho các cá nhân và cộng đồng những kiến thức cũng như sự hiểu biết cơ bản về ĐDSH và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa con người và ĐDSH, như:
- Những nhận thức cơ bản về ĐDSH, vai trò của ĐDSH đối với con người, những tác động của hoạt động con người đến ĐDSH;
- Những vấn đề ĐDSH của địa phương và toàn cầu, hậu quả của ĐDSH bị biến đổi xấu đi gây ra;
- Nội dung và các biện pháp bảo tồn ĐDSH;
- Các chủ trương, chính sách và pháp luật bảo tồn ĐDSH của nuớc ta và trách nhiệm của mỗi công dân trong việc bảo tồn ĐDSH. 
Nhận thức
Thúc đẩy các cá nhân, cộng đồng xã hội tạo dựng nhận thức và sự nhạy cảm đối với ĐDSH cũng như các vấn đề ĐDSH
Thái độ
Khuyến khích các cá nhân, cộng đồng xã hội tôn trọng và quan tâm tới tầm quan trọng và giá trị của ĐDSH, thúc giục họ tham gia tích cực vào cải thiện và bảo vệ ĐDSH
Kỹ năng
Cung cấp các kỹ năng học tập trong ĐDSH (quan sát, phân tích, đánh giá, xác định, tập hợp, dự đoán, ngăn ngừa và giải quyết), các kỹ năng và biện pháp bảo tồn ĐDSH thông thường trong sinh hoạt và lao động sản xuất
Sự tham gia
Cung cấp cho các cá nhân và cộng đồng xã hội cơ hội tham gia tích cực trong việc giải quyết các vấn đề ĐDSH cũng như đưa ra các quyết định ĐDSH đúng đắn. (biodivn.blogspot.com).
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 
Xem thêm: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!