14/06/2014

Giáo dục nâng cao nhận thức về Đa dạng Sinh học

(biodivn.blogspot.com) Giáo dục bảo tồn ĐDSH là một công cụ nhằm thúc đẩy những thái độ tích cực đối với ĐDSH, đồng thời cung cấp các kỹ năng giúp con người có thể phân tích và đưa ra những quyết định sáng suốt về cách ứng xử của mình với ĐDSH. Với những kỹ năng này, mọi người đều có thể tham gia và đóng vai trò tích cực trong việc bảo tồn các nguồn tài nguyên trên Trái Đất. 
Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục bảo tồn ĐDSH, Công ước về ĐDSH đã ghi rõ trong điều 13: "các bên tham gia Công ước sẽ thúc đẩy và khuyến khích sự hiểu biết về tầm quan trọng và các biện pháp cần thiết phục vụ bảo tồn ĐDSH, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hay đưa chủ đề này vào các chương trình giáo dục; khi có điều kiện thích hợp, hợp tác với các Quốc gia khác, các tổ chức quốc tế để xây dựng những chương trình giáo dục và nhận thức cộng đồng, liên quan đến bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH". Trong điều khoản 12 của công ước này cũng nhấn mạnh những vấn đề liên quan đến nghiên cứu và đào tạo. 
Một trong 9 nguyên tắc để xây dựng một xã hội bền vững mà chương trình Môi trường Liên hiệp quốc và Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế đưa ra là thay đổi thái độ và thói quen của mỗi người. Nguyên tắc nhấn mạnh cần phải phổ biến rộng rãi cách cư xử của con người với tự nhiên trong đó có ĐDSH thông qua hệ thống giáo dục chính thức sao cho mỗi người phải hiểu rõ các chính sách và hành động cần thiết để có một xã hội tốt đẹp trên toàn thế giới (IUCN, UNEP, WWF, 1992). 
Sự thiếu hiểu biết trong lĩnh vực ĐDSH có thể dẫn tới việc hạn chế khả năng của con người trong việc bảo tồn ĐDSH một cách hiệu quả và trong việc hưởng lợi ích chưa được khai thác đến của ĐDSH. Vì thế, giáo dục bảo tồn ĐDSH là nội dung quan trọng trong chiến lược bảo tồn ĐDSH, là một nguyên tắc cơ bản chỉ đạo những hành động nhằm đạt được một xã hội bền vững.(biodivn.blogspot.com).
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 
Xem thêm: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!