02/06/2014

Định lượng đa dạng sinh học: alpha, beta, gamma

Chỉ số đa dạng Alpha, Beta và Gamma
Bên cạnh các công thức đánh giá về ĐDSH được chấp nhận một cách rộng rãi còn có những phương pháp khác, đặc biệt mang tính định lượng cho tính đa dạng sinh học (ĐDSH). Các phương pháp này so sánh sự đa dạng nói chung giữa các quần xã sinh học. Ở mức đơn giản nhất, quan niệm rằng tính đa dạng được xác định như là tổng số loài tìm thấy trong quần xã, và mức độ đánh giá là sự giàu có của loài. Hầu hết các phương pháp đều xem xét, tính toán tương quan số lượng cá thể giữa các loài. 

Các chỉ số tính toán của ĐDSH được thiết lập để mô tả sự ĐDSH cho những vùng khác nhau về địa lý. Tổng số loài trong một quần xã thường được mô tả như là sự đa dạng alpha. Sự đa dạng alpha rất gần với khái niệm về sự giàu có của loài và có thể dùng để so sánh tổng số loài trong những HST khác nhau. Khái niệm về tính đa dạng beta mô tả mức độ dao động thành phần loài khi các yếu tố môi trường thay đổi như thế nào. Tính đa dạng beta cao, ví dụ như thành phần loài của quần xã các loài bướm đêm thay đổi về cơ bản theo độ cao và theo độ dốc của sườn núi, nhưng tính đa dạng beta sẽ thấp nếu hầu như chỉ có một loài sống trên cả một vùng sườn núi. Tính đa dạng gamma áp dụng cho những khu vực rộng lớn hơn về mặt địa lý. Trong thực tế, ba chỉ số đa dạng này thường liên quan chặt chẽ với nhau. Những quần xã thực vật tại Amazôn, có chỉ số đa dạng alpha, beta, gamma cao (Gentry, 1986). Những đánh giá mang tính định lượng này được dùng thông dụng trong các tài liệu về sinh thái học ứng dụng, các nhà sinh học bảo tồn chỉ chấp nhận sử dụng một phần nhỏ của cách tính toán này.

Xem thêm:

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!