10/06/2014

Các loài mới trong năm 2012-2013 từ vùng Mê Kông mở rộng

(biodivn.blogspot.com) Theo thống kê trong báo cáo mới nhất của WWF, “Mysterious Mekong” (Mê Kông Huyền Bí) thì đã có 367 loài mới cho khoa học đã được mô tả trong khu vực Mê Kông mở rộng từ năm 2012 đến 2013. Trong số đó có 290 loài thực vật, 24 loài cá, 21 loài ếch nhái, 28 loài bò sát, 1 chim và 3 loài thú. Chúng được liệt kê trong bảng dưới đây:
THỰC VẬT
TÊN LOÀI
TÁC GIẢ
NĂM
PHÂN BỐ
Huan C.Wang, X.M.Zhou & Y.H.Wang
2013
China (Yunnan)
J.Parn.
2012
Thailand
Duist.
2012
Thailand
Duist.
2012
Cambodia / Myanmar / Thailand / Vietnam
Duist.
2012
Myanmar / Thailand
Lamxay & M.F.Newman
2012
Laos
Lamxay & M.F.Newman
2012
Laos
Lamxay & M.F.Newman
2012
Laos / Vietnam
Lamxay & M.F.Newman
2012
Laos
Lamxay & M.F.Newman
2012
Laos
Lamxay & M.F.Newman
2012
Laos
Lamxay & M.F.Newman
2012
Laos
Lamxay & N.S.Lý
2012
Vietnam
Lamxay & M.F.Newman
2012
Laos
Lamxay & M.F.Newman
2012
Laos / Vietnam
A.Galloway, Ongsakul & Petra Schmidt
2012
Laos
A.Galloway, Ongsakul & Petra Schmidt
2012
Laos
A.Galloway, Ongsakul & Petra Schmidt
2012
Laos
A.Galloway, Ongsakul & Petra Schmidt
2012
Laos
A.Galloway
2012
Laos
Hett. & Claudel
2012
Cambodia / Thailand
W.H.Chen & Y.M.Shui
2012
China (Yunnan)
H.N.Nguyen, N.H.Xia & V.T.Tran
2013
Vietnam
S.Z.Mao & C.M.Hu
2013
China (Guangxi)
Joongku Lee, T.B.Tran & R.K.Choudhary
2013
Vietnam
Sridith
2012
Thailand
Brugg., J.Ponert, Rybková & Vuong
2013
Vietnam
Luu, Tich, G.Tran & V.D.Nguyen
2013
Vietnam
G.W.Hu & H.Li
2012
China (Yunnan)
Y.S.Huang & Yan Liu
2013
China (Guangxi)
Aver. & Tillich
2012
Vietnam
Tillich & Škorničk.
2013
Vietnam
Yan Liu & C.R.Lin
2012
China (Guangxi)
Vislobokov
2012
Vietnam
Aver. & Tillich
2013
Vietnam
T.Y.Tu & D.X.Zhang
2013
China (Yunnan)
Chatan
2013
Thailand
Phutthai
2012
Thailand
Yan Liu, S.M.Ku & C.I Peng
2012
China (Guangxi)
Bing Liu & Y.Yang
2013
China (Yunnan) / Vietnam
Mood & L.M.Prince
2013
Thailand
Mood, L.M.Prince & Triboun
2013
Thailand
Mood & L.M.Prince
2013
China (Yunnan) / Myanmar / Thailand
Mood, L.M.Prince & Triboun
2013
Myanmar / Thailand
S.K.Wu & J.Y.Xiang
2012
Laos
L.Wu & B.Pan
2012
China (Guangxi)
Aver. & J.J.Verm.
2012
Vietnam
A.J.Hend. & N.Q.Dung
2013
Vietnam
A.J.Hend. & N.Q.Dung
2013
Vietnam
A.J.Hend. & N.Q.Dung
2013
Vietnam
A.J.Hend. & N.Q.Dung
2013
Vietnam
J.W.Zhai, L.J.Chen & Z.J.Liu
2013
China (Yunnan)
P.J.Cribb & D.A.Clayton
2012
Vietnam
J.W.Zhai, L.J.Chen & Z.J.Liu
2013
China (Yunnan)
Bunwong, Chantar. & S.C.Keeley
2012
Thailand
Orel
2012
Vietnam
V.D.Luong, Ninh & Hakoda
2012
Vietnam
Orel, Curry & Luu
2012
Vietnam
Orel, Curry & Luu
2013
Vietnam
Sy, G.C.Tucker, Cornejo & Joongku Lee
2013
Vietnam
X.F.Jin, D.A.Simpson & C.Z.Zheng
2012
China (Guangxi)
X.F.Jin & C.Z.Zheng
2013
China (Guangxi)
Bing Liu & Y.Yang
2013
China (Yunnan)
X.Y.Mu
2012
China (Yunnan)
D.H.Peng, Z.J.Liu & J.W.Zhai
2013
China (Yunnan)
L.Xie, W.J.Yang & L.Q.Li
2012
China (Yunnan)
H.N.Nguyen & V.T.Tran
2013
Vietnam
Ngerns. & Tippayasri
2012
Thailand
Ormerod
2012
Myanmar
Joongku Lee, T.B.Tran & R.K.Choudhary
2013
Vietnam
G.W.Hu
2013
China (Yunnan)
Hul
2013
Cambodia
W.J.Kress & V.Gowda
2012
Myanmar
Škorničk. & Luu
2013
Vietnam
Ormerod
2012
China (Yunnan)
N.H.Xia & V.T.Nguyen
2013
Vietnam
N.H.Xia & V.T.Nguyen
2013
Vietnam
H.N.Nguyen, N.H.Xia & V.T.Nguyen
2013
Vietnam
V.T.Nguyen & V.L.Le
2012
Vietnam
N.H.Xia, V.T.Nguyen & V.L.Le
2013
Vietnam
N.H.Xia, V.T.Nguyen & V.D.Vu
2012
Vietnam
Chaowasku
2012
Thailand / Vietnam
Sirich.
2012
Thailand
Sirich.
2012
Thailand
Paszko
2013
China (Yunnan)
J.R.I.Wood & Scotland
2012
China (Yunnan) / Thailand
Joongku Lee, T.B.Tran & R.K.Choudhary
2012
Vietnam
Q.B.Nguyen & Škorničk.
2012
Vietnam
Wilkin & Suksathan
2012
Thailand
Wilkin & Suksathan
2013
Thailand
W.T.Wang
2012
China (Yunnan)
W.T.Wang, A.K.Monro & Y.G.Wei
2013
China (Guangxi)
W.T.Wang
2012
China (Yunnan)
W.T.Wang
2012
China (Yunnan)
W.T.Wang
2012
China (Yunnan)
W.T.Wang & Z.Y.Wu
2013
China (Guangxi)
W.T.Wang
2012
China (Yunnan)
W.T.Wang
2012
China (Yunnan)
W.T.Wang
2012
China (Yunnan)
W.T.Wang, A.K.Monro & Y.G.Wei
2013
China (Guangxi)
W.T.Wang
2012
China (Yunnan)
W.T.Wang, A.K.Monro & Y.G.Wei
2013
China (Guangxi)
W.T.Wang
2012
China (Yunnan)
W.T.Wang
2012
China (Yunnan)
W.T.Wang & Z.Y.Wu
2012
China (Yunnan) / Vietnam
W.T.Wang, Y.G.Wei & L.F.Fu
2012
China (Guangxi)
W.T.Wang
2012
China (Yunnan)
W.T.Wang, F.Wen & Y.G.Wei
2012
China (Guangxi)
W.T.Wang, C.X.He & L.F.Fu
2012
China (Guangxi)
Picheans. & Yupparach
2012
Thailand
Picheans. & Yupparach
2012
Thailand
Picheans. & Yupparach
2012
Thailand
Ormerod
2012
Myanmar
Traiperm & Boonkerd
2012
Thailand
Praj. & J.Parn.
2012
Thailand
Praj. & J.Parn.
2012
Thailand
Praj. & J.Parn.
2012
Cambodia / Thailand
Praj. & Chantar.
2012
Thailand
Praj. & Chantar.
2012
Thailand
Praj. & Chantar.
2012
Thailand
Praj. & J.Parn.
2012
Thailand
G.L.Nesom
2012
China (Yunnan)
F.N.Wei & J.S.Ma
2013
China (Guangxi)
H.N.Nguyen & V.T.Tran
2012
Vietnam
H.J.Dong & H.Peng
2013
China (Yunnan)
Y.H.Tan & T.C.Hsu
2012
China (Yunnan)
L.H.Wu & Z.T.Wang
2012
China (Yunnan)
H.N.Nguyen, N.H.Xia & V.T.Tran
2012
Vietnam
W.J.Kress & V.Gowda
2012
Myanmar
Tange
2013
Thailand
Tange
2013
Thailand
Tange
2013
Laos / Thailand
Tange
2013
Vietnam
Picheans. & Wongsuwan
2013
China (Yunnan)
B.Pan & W.H.Wu
2012
China (Guangxi)
W.B.Xu & X.Y.Zhuang
2012
China (Guangxi)
Fujikawa
2012
Myanmar
G.Q.Zhang, L.J.Chen & Z.J.Liu
2013
China (Yunnan)
Shao Y.He & P.T.Li
2012
China (Yunnan)
Kidyoo
2012
Thailand
V.T.Pham & Aver.
2012
Vietnam
V.T.Pham & Aver.
2012
Vietnam
Rodda & Simonsson
2012
Thailand
Kidyoo
2013
Thailand
Rodda & Simonsson
2012
Thailand
T.B.Tran, Rodda & Simonsson
2012
Vietnam
Rodda & Simonsson
2012
Laos
Koi & M.Kato
2012
Laos
Werukamkul, Ampornpan, Koi & M.Kato
2012
Thailand
Koi & M.Kato
2012
Laos
Koi & M.Kato
2012
Laos
Koi & M.Kato
2012
Laos
Koi & M.Kato
2012
Laos
Ampornpan, Werukamkul, Koi & M.Kato
2012
Thailand
Koi & M.Kato
2012
Laos
Aver.
2012
Vietnam
Mattapha & Chantar.
2013
Thailand
Mattapha & Chantar.
2013
Thailand
Traiperm & Boonkerd
2012
Thailand
Chalermglin
2013
Thailand
Rueangs. & Chantar.
2013
Thailand
Wongsuwan & Phokham
2013
Thailand
Picheans. & Phokham
2013
Thailand
Picheans. & Phokham
2013
Laos
A.J.Hend. & N.Q.Dung
2013
Laos / Vietnam
W.J.de Wilde & Duyfjes
2013
Thailand
W.J.de Wilde & Duyfjes
2013
Cambodia
C.H.Gu, M.C.Ji & D.D.Ma
2012
China (Yunnan)
V.D.Nguyen
2013
Cambodia
F.T.Pu, R.Li & H.Li
2012
China (Yunnan)
Y.D.Gao & X.J.He
2013
China (Yunnan)
L.Wu & Y.S.Huang
2012
China (Guangxi)
M.Q.Han & Y.S.Huang
2013
China (Guangxi)
Aver.
2012
Vietnam
H.N.Nguyen & V.T.Tran
2013
Vietnam
S.G.Chen & Q.W.Zeng
2013
China (Yunnan)
Welzen
2013
Thailand
Tosh.Yoshida, H.Sun & Grey-Wilson
2012
China (Yunnan) / Myanmar
Tosh.Yoshida, H.Sun & Boufford
2012
China (Yunnan)
Tosh.Yoshida, H.Sun & Boufford
2012
China (Yunnan)
M.Hughes
2013
Thailand
Q.N.Vu
2012
Vietnam
D.J.Middleton & Triboun
2013
Thailand
D.J.Middleton & Triboun
2013
Thailand
D.J.Middleton & Triboun
2013
Thailand
D.J.Middleton & Triboun
2013
Thailand
D.J.Middleton & Triboun
2013
Thailand
N.S.Lý & Haev.
2012
Vietnam
Suddee, Watthana & S.W.Gale
2013
Thailand
Z.J.Liu, L.J.Chen & K.Wei Liu
2012
China (Yunnan)
H.N.Nguyen & V.T.Tran
2012
Vietnam
Y.D.Gao & X.J.He
2012
China (Yunnan)
Aver. & N.Tanaka
2013
Vietnam
Aver., N.Tanaka & Luu
2013
Vietnam
R.H.Jiang & W.B.Xu
2013
China (Guangxi)
Yan Liu & W.B.Xu
2012
China (Guangxi)
Y.H.Tan & J.W.Li
2013
China (Yunnan)
W.H.Chen & Y.M.Shui
2013
China (Yunnan)
Yan Liu & W.B.Xu
2012
China (Guangxi)
Triboun
2012
Thailand
Triboun
2012
Thailand
Triboun & Chuchan
2012
Thailand
Triboun & D.J.Middleton
2012
Thailand
Triboun
2012
Thailand
Y.M.Shui & W.H.Chen
2012
China (Yunnan)
Triboun
2012
Thailand
Triboun
2012
Thailand
Y.M.Shui & W.H.Chen
2012
China (Yunnan)
Triboun
2013
Thailand
Triboun & D.J.Middleton
2012
Thailand
Triboun & Dongkumfu
2012
Thailand
Triboun & D.J.Middleton
2012
Thailand
Triboun & D.J.Middleton
2012
Thailand
Triboun & D.J.Middleton
2012
Thailand
Triboun
2012
Thailand
Triboun
2012
Thailand
Triboun
2012
Thailand
Triboun
2012
Thailand
Triboun
2012
Thailand
Triboun
2012
Thailand
Triboun & Sonsupab
2012
Myanmar / Thailand
M.N.Tamura & Poopath
2013
Thailand
Aver. & N.Tanaka
2013
Cambodia
Aver. & N.Tanaka
2012
Vietnam
N.Tanaka, J.Murata & S.K.Wu
2013
China (Yunnan)
Aver. & N.Tanaka
2012
Vietnam
Aver. & N.Tanaka
2012
Vietnam
G.Q.Zhang, K.Wei Liu & Z.J.Liu
2013
China (Yunnan)
Qiang Zhang & B.Pan
2013
China (Yunnan)
Duy, Tao Chen & D.X.Zhang
2012
Vietnam
Chantar. & Kantachot
2013
Thailand
A.K.Monro, C.J.Chen & Y.G.Wei
2012
China (Guangxi)
A.K.Monro, C.J.Chen & Y.G.Wei
2012
China (Yunnan)
Suwanph. & D.A.Simpson
2012
Thailand
Suwanph. & Chantar.
2012
Thailand
Suwanph. & D.A.Simpson
2012
Thailand
Suwanph. & Chantar.
2012
Thailand
X.H.Jin & Efimov
2012
China (Yunnan)
X.H.Jin & Efimov
2012
China (Yunnan)
F.T.Pu, R.Li & H.Li
2012
China (Yunnan)
Pendry
2013
Thailand
Koi & M.Kato
2012
Laos
Orel, Curry & Luu
2012
Vietnam
H.He & Li Bing Zhang
2012
China (Guangxi)
Huan C.Wang & Z.R.He
2013
China (Yunnan)
S.N.Lu & F.Wen
2013
China (Guangxi)
N.Jiang & Hong Li
2013
China (Guangxi)
F.Wen & Yue Wang
2012
China (Guangxi)
Y.S.Huang & Yan Liu
2012
China (Guangxi)
Yan Liu & W.B.Xu
2012
China (Guangxi)
Bo Zhao, B.Pan & F.Wen
2013
China (Guangxi)
B.Pan & K.F.Chung
2012
China (Guangxi)
W.B.Xu & Yan Liu
2012
China (Guangxi)
W.H.Wu & Qiang Zhang
2012
China (Guangxi)
Y.G.Wei & F.Wen
2012
China (Guangxi)
J.Wen
2012
China (Yunnan) / Myanmar
D.Z.Li, Y.X.Zhang & Triplett
2013
China (Yunnan)
P.Wilkie
2013
Thailand
Phuong, Xuyen & Y.G.Wei
2012
Vietnam
S.Linds.
2012
Thailand
Y.P.Ma
2013
China (Yunnan)
B.M.Anderson
2013
Myanmar
B.M.Anderson
2013
Vietnam
R.Li & H.Li
2013
China (Yunnan)
Aver.
2012
Vietnam
Y.L.Chen ex B.Q.Xu, N.H.Xia & G.Hao
2013
China (Yunnan)
N.H.Xia & V.T.Tran
2013
Vietnam
Aver.
2012
Vietnam
Hul
2013
Cambodia
D.J.Middleton
2012
Thailand
D.J.Middleton & Triboun
2012
Thailand
Heng C.Wang
2013
China (Guangxi)
Werukamkul, Ampornpan, Koi & M.Kato
2012
Thailand
Werukamkul, Ampornpan, Koi & M.Kato
2012
Thailand
Aver.
2012
Vietnam
Chantanaorr.
2012
Thailand
Hong Qing Li & Y.K.Bi
2013
China (Yunnan)
D.J.Middleton
2012
Thailand
Aver. & N.Tanaka
2012
Vietnam
A.Galloway & Petra Schmidt
2012
Thailand
A.Galloway, Petra Schmidt & Sinhab.
2012
Thailand
A.Galloway & Sinhab.
2012
Thailand
Schuit., Aver. & Rybková
2013
Vietnam
Aver. & Nuraliev
2013
Vietnam
Chaowasku
2013
Thailand
D.J.Middleton
2013
Thailand
Phonsena & Chantar.
2012
Thailand
Phonsena & Chantar.
2012
Thailand
Phonsena & Chantar.
2012
Thailand
Nob.Tanaka
2012
MyanmarTÊN LOÀI
TÁC GIẢ
NĂM
PHÂN BỐ
Kottelat, M.
2012
Myanmar / Thailand
Liu, S.-W., Y. Zhu, R.-F. Wei and X.-Y. Chen
2012
China (Guangxi)
Kowasupat, C., B. Panijpan, P. Ruenwongsa and
N. Sriwattanarothai,
2012
Thailand
Nguyen, V.H., T.H.T. Nguyen and T.D.P. Nguyen
2012
Vietnam
Kottelat, M.
2012
Vietnam
Ng, H.H., C.J. Ferraris Jr. and D.A. Neely
2012
Myanmar
Ng, H.H., C.J. Ferraris Jr. and D.A. Neely
2012
Myanmar
Ng, H.H., C.J. Ferraris Jr. and D.A. Neely
2012
Myanmar
Heok Hee Ng & Sven O. Kullander
2013
Myanmar
Pethiyagoda, R. and A.C. Gill
2012
Myanmar