15/06/2014

Chương trình nâng cao nhận thức đa dạng sinh học

(biodivn.blogspot.com) Mục tiêu
Mục tiêu lâu dài 
- Góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cả toàn xã hội về vai trò của ĐDSH trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội bền vững, về bảo vệ ĐDSH, làm cho bảo vệ ĐDSH trở thành một trong những ý niệm đạo đức của thời đại, thành nguồn lực cho sự phát triển xã hội; 
- Xây dựng chuẩn mực về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và môi trường để cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững. Chuẩn mực này thể hiện ở tinh thần trách nhiệm đối với tất cả các dạng sống, trong đó có con người khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và phát triển nhưng không được làm xói mòn nguồn gen, làm tổn hại đến các loài, các HST và đến tài nguyên ĐDSH của các thế hệ mai sau. 
Mục tiêu trước mắt 
Giáo dục và truyền thông cho mọi thành viên trong xã hội nhằm: 
- Nâng cao hiểu biết chung về ĐDSH, về ý nghĩa quan trọng của ĐDSH và hiện trạng ĐDSH ở nước ta; 
- Biết thế nào là sử dụng bền vững ĐDSH; 
- Sự cần thiết phải tham gia vào công cuộc bảo tồn ĐDSH, có thái độ và hành động phù hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo tồn ĐDSH. 
Các nguyên tắc 
Chương trình nâng cao nhận thức ĐDSH được xây dựng dựa trên những nguyên tắc: 
- Phù hợp với các quy định tại Điều 13 Công ước ĐDSH về các hành động nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng; 
- Phù hợp với nguồn lực kinh tế-xã hội, trình độ và tập quán của nhân dân Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước; 
- Phục vụ việc xây dựng và thực hiện đường lối và chủ trương về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước (Chỉ thị 36-CT/TW); 
- Phù hợp với Chiến lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia giai đoạn; 
- Phù hợp với các văn bản pháp lý và các công ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã tham gia; 
- Tiếp thu một cách có chọn lọc các kinh nghiệm tốt của các tổ chức quốc tế và nước ngoài; 
- Thu hút sự tham gia rộng rãi và tích cực của nhân dân, của cán bộ chính quyền các cấp; 
- Kết hợp việc giáo dục, nâng cao nhận thức với việc thực thi các hành động cụ  thể về bảo tồn ĐDSH.
Nội dung và biện pháp
- Cung cấp các kiến thức từ đơn giản đến phức tạp về đặc điểm, hiện trạng ĐDSH ở Việt Nam và ở từng vùng;
- Tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân có sự hiểu biết về vai trò của ĐDSH trong cuộc sống hàng ngày;
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức việc giáo dục nâng cao nhận thức ĐDSH tại mọi vùng của đất nước;
- Phối hợp chặt chẽ với giáo dục ĐDSH trong nhà trường và ngoài nhà trường;
- Đào tạo đội ngũ cán bộ có hiểu biết về ĐDSH cho cơ sở ở tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã làm cán bộ nòng cốt cho công tác giáo dục nâng cao nhận thức về ĐDSH phù hợp với từng vùng;
- Xây dựng chương trình và triển khai công tác nâng cao nhận thức về ĐDSH phù hợp theo các nhóm đối tượng: cộng đồng dân cư các vùng, các doanh nghiệp khai thác và sử dụng sản phẩm ĐDSH, cán bộ làm việc tại các khu bảo tồn, lực lượng vũ trang, văn hoá, thông tin, giáo dục và đào tạo;
- Xã hội hoá công tác nâng cao nhận thức về ĐDSH, huy động mọi cá nhân, mọi ngành, mọi cấp cùng hợp tác tham gia quản lý bảo tồn ĐDSH
- Đào tạo đội ngũ chuyên gia về nghiên cứu, quản lý và giáo dục ĐDSH;
- Nâng cao nhận thức cho các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ quản lý nhà nước các cấp.
Những vấn đề ưu tiên
Giáo dục trong nhà trường: cần chính thức đưa vấn đề bảo tồn ĐDSH vào nội dung giáo dục chính quy trong tất cả các trường học, từ các lớp mầm non đến các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nội dung giáo dục môi trường, trong đó có ĐDSH nhất thiết phải được đưa vào chương trình đào tạo ở các trường dạy nghề, các trường trung học chuyên nghiệp và các trường đại học, đặc biệt là các trường sư phạm các cấp, các trường nội trú ở các tỉnh miền núi. Do tính chất liên ngành mà nội dung ĐDSH có thể lồng ghép vào nội dung của nhiều môn học khác như Sinh học, Địa lý, Hoá học, Văn học, Giáo dục công dân, sinh hoạt ngoại khoá;
Giáo dục ngoài nhà trường: nâng cao nhận thức ĐDSH nhất thiết phải được đẩy mạnh thực hiện ngoài phạm vi nhà trường mà đối tượng là quảng đại quần chúng, cộng đồng dân cư, nhất là những người sống chủ yếu dựa vào khai thác các nguồn tài nguyên sinh học. Công việc này cũng cần được thực hiện tại những nơi có đông đảo nhân dân đến thăm như các bảo tàng, vườn thú, vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và tại những địa điểm thích hợp, vào các thời điểm thích hợp. Cần tăng cường sự hợp tác giữa các vườn thú, vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn với các trường đại học, các viện nghiên cứu về công tác nâng cao nhận thức ĐDSH;
Thành lập bộ phận chuyên trách về giáo dục, nâng cao nhận thức ĐDSH, đảm nhiệm công việc giáo dục ĐDSH như:
+ Xây dựng chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức ĐDSH;
+ Nghiên cứu xây dựng các hình thức giáo dục về nâng cao nhận thức ĐDSH phù hợp với từng đối tượng, từng lứa tuổi;
+ Tổ chức việc giáo dục và nâng cao nhận thức ĐDSH. Xây dựng mạng lưới giáo dục, liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác giáo dục, nâng cao nhận thức ĐDSH;
+ Tập huấn đội ngũ cán bộ giáo dục và truyền thông về ĐDSH;
+ Rút kinh nghiệm về nội dung và hình thức giáo dục, phổ biến cho các địa phương, các cơ quan có liên quan;
+ Tổ chức tờ tin về giáo dục và truyền thông ĐDSH;
+ Mở rộng hợp tác quốc tế và kêu gọi sự hỗ trợ về kinh nghiệm, trao đổi thông tin và nguồn tài chính, đào tạo cán bộ.
Hành động ưu tiên
- Nâng cao nhận thức ĐDSH cho cán bộ chính quyền các cấp;
- Giáo dục nâng cao nhận thức ĐDSH cho quần chúng nhân dân;
- Tăng cường giáo dục nhận thức ĐDSH trong nhà trường. 
(biodivn.blogspot.com) 
Tài liệu tham khảo: Đa dạng Sinh học và Bảo tồn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. 
Xem thêm: 

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!