31/05/2014

Đánh giá Đa dạng Di truyền

Đa dạng di truyền ở người

Việc đánh giá Đa dạng Di truyền là rất hữu ích cho việc nghiên cứu hai nhóm vấn đề. Một là việc thử nghiệm các lý thuyết về bản chất của các tác động lên các biến thể của gen, nguyên liệu trong tiến hoá. Có rất nhiều lý thuyết toán học và xác suất thống kê được sử dụng trong nghiên cứu di truyền quần thể, đã được đặt nền móng từ năm 1930. Hiện tại, với sự tiến bộ của kỹ thuật ADN, chúng ta đã có đủ các công cụ đủ mạnh để kiểm định một cách nghiêm ngặt các lý thuyết này và sự phức tạp của chúng. Một vấn đề khác là  các phương pháp đánh giá Đa dạng Di truyền (ĐDDT)  như một công cụ để tìm hiểu về mối quan hệ giữa các sinh vật, sự đa dạng cũng như khác nhau giữa chúng. Vấn đề đặt ra là cần thiết phải có sự kết nối giữa hai vấn đề trên.

Xem thêm


0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!